STADGAR

Stadgar fungerar som kårens lagar. Stadgarna reglerar kårens arbete och styre. Stadgarna kan endast ändras eller revideras under årsmötet.

§1 Organisation och Syfte
mom. 1    Föreningens juridiska namn är Elevkåren vid Östra Real. 

mom. 2     Elevkåren vid Östra Reals syfte är att tillvarata sina medlemmars ekonomiska, ideella, sociala och fackliga intressen.

mom. 3     Elevkåren vid Östra Reals är partipolitiskt, ideologiskt och religiöst obunden.

mom. 4     Elevkåren vid Östra Reals har sitt säte på Östermalm.

 

 

§2 Medlemskap

mom. 1    Alla elever på Östra Reals har rätt att bli medlemmar i Elevkåren vid Östra Reals.

mom. 2     Elevkåren vid Östra Reals målsättning är att alla elever på skolan ska vara medlemmar i Elevkåren vid Östra Real.

mom. 3     Medlemskap i Elevkåren vid Östra Real löper fram tills den dagen medlemmen upphör att vara inskriven som elev på Östra Reals Gymnasium. 

§3 Årsmötet

mom. 1    Årsmötet är Elevkåren vid Östra Reals högst beslutande organ.

mom. 2    Årsmötet ska hållas under perioden februari till maj varje år.

mom. 3     Styrelsen ska kalla medlemmarna till årsmötet minst fyra (4) veckor innan årsmötet äger rum.

Kallelsen ska göras genom affischer i skolan. Kallelsen ska innehålla tid, plats och datum för årsmötet samt propositioner inför årsmötet.

mom. 4    Alla motioner ska vara inlämnade till styrelsen minst två (2) veckor före årsmötet. Alla handlingar det vill säga minst:
    •    Propositioner
    •    Motioner och motionssvar
    •    Verksamhetsberättelse
    •    Bokslut ska finnas tillgängliga för medlemmarna minst en (1) vecka före årsmötet. 

mom. 5    Alla medlemmar i Elevkåren vid Östra Real har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt på årsmötet.

mom. 6    Åtminstone dessa punkter ska behandlas under årsmötet:
    •    Mötets öppnande.
    •    Val av ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare för årsmötet.
    •    Fastställande av röstlängd
    •    Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna.
    •    Fastställande av dagordning
    •    Presentation och godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut.
    •    Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
    •    Behandling av propositioner och motioner
    •    Val av 
        o    Ordförande.
        o    Resterande styrelse
    •    Årsmötets avslutande

mom. 7     Verksamhetsåret kallas tiden mellan två årsmöten. Redovisningsåret för ekonomin är det 1 januari – 31 december.

mom. 8    Alla handlingar samt mötesprotokoll från årsmötet ska vara utskrivna, justerade och finnas tillgängliga för medlemmarna senast fyra veckor efter årsmötets slut.

mom. 9    Ett extra årsmöte ska hållas om styrelsen eller en majoritet (mer än hälften) av medlemmarna begär det.

mom. 10    För det extra årsmötet gäller motsvarande stadgar som för det ordinarie årsmötet, med enda skillnaden att det extra årsmötet kan hållas när som helst under året.

 

 

§4 Styrelsen

mom. 1    Styrelsen är ansvarig för Elevkåren vid Östra Reals förvaltning och verksamhet mellan årsmötena.

mom. 2    Styrelsen väljs av årsmötet och består av en ordförande och ett jämnt antal ledamöter.

mom. 3    Styrelsens uppgifter är att:
    •    Se till att årsmötets beslut verkställs
    •    Se till att stadgarna följs
    •    Förbereda nästa års årsmöte och lägga fram verksamhetsberättelse och bokslut samt proposition på verksamhetsplan till årsmötet
    •    Sköta Elevkåren vid Östra Reals ekonomi

mom. 4    Styrelsen sammanträder ifall ordförande eller en majoritet av ledamöterna sammankallar. Styrelsen kan fatta beslut  om minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.

mom. 5    Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Om ordföranden avgår, tar vice ordföranden över dennes post. Styrelsen väljer då inom sig en ny vice ordförande.

 

 

§5 Omröstning

mom. 1    Om inget annat skrivits i stadgarna gäller enkel majoritet vid omröstning. Alltså krävs mer än hälften av rösterna för att ett förslag ska vinna. Väljer någon att inte rösta, det vill säga att lägga ned sin röst i en fråga så räknas inte denna.

mom. 2    Omröstning sker i första hand per acklamation (ja-rop). I andra hand per votering (handuppräckning) om så begärs och i tredje hand räknas rösterna om rösträkning begärs. 

mom. 3    Vid lika röstetal vinner den mening som organets ordförande eller dennes ersättare förespråkar. Ifall denne avstår från att ta det beslutet, eller inte finns på plats, avgörs omröstningen genom lottning. Detta gäller dock inte vid personval.

mom. 4    Vid personval gäller att:
    •    Varje person som ska väljas måste få egen majoritet, alltså mer än hälften av rösterna.
    •    Om inte tillräckligt många personer får egen majoritet ska man tillsätta resten av platserna med en andra valomgång, där egen majoritet inte är nödvändig.
    •    Om flera personer får lika många röster på ett sätt som kan påverka resultatet av omröstningen, ska man genomföra en skiljeomröstning mellan dessa.
    •    Vid lika röstetal i skiljeomröstningen ska man lotta.

mom. 5    Man får inte rösta för någon annan än sig själv. Man får inte rösta med fullmakt.

 

 

§6 Valbarhet

mom. 1    Alla Elevkåren vid Östra Reals medlemmar är valbara till samtliga uppdrag inom Elevkåren vid Östra Real.

mom. 2    Till ledamöter av valberedningen och revision är, förutom Elevkåren vid Östra Reals medlemmar, även personer som inte är medlemmar i Elevkåren vid Östra Real valbara.

 

 

§7 Firmateckning

mom. 1    Föreningens firma tecknas gemensamt av styrelsen.

mom. 2    Styrelsen ska inom sig utse två personer till att teckna föreningens firma.

mom. 3    Styrelsen kan även utse medlemmar utanför styrelsen till att teckna föreningens firma.

§8 Uteslutning

mom. 1    Endast årsmötet kan utesluta en medlem i Elevkåren vid Östra Real ifall denne motverkat Elevkåren vid Östra Reals syfte som det kommer till uttryck i stadgan eller på annat sätt allvarligt skadat Elevkåren vid Östra Real.

mom. 2    Beslutet måste tas med minst två tredjedelars majoritet.

§9 Tolkning av stadgan

mom. 1    Om man inte kan komma överens om hur stadgarna ska tolkas är det styrelsens tolkning som gäller. 

mom. 2    Beslutet om tolkning gäller fram till nästkommande årsmöte, där frågan ska avgöras.

§10 Ändring av stadgan

mom. 1    För att ändra i stadgan krävs två tredjedelars majoritet av årsmötet.

§11 Upplösning

mom. 1     För att Elevkåren vid Östra Real ska kunna upplösas måste det föreslås skriftligen i en motion till ett årsmöte.

mom. 2    Om ett årsmöte beslutar att upplösa Elevkåren vid Östra Real ska samma årsmöte besluta vad som händer med Elevkåren vid Östra Reals resurser.

mom. 3    Beslut om upplösning måste tas med minst två tredjedelars majoritet, på två på varandra följande årsmöten.
 

© 2017 by Elevkåren vid Östra Real

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
  • w-youtube